Tıbbi Cihaz Belgelendirme

TÜRKAK’ın Yapısal Nitelikleri

TS EN 45010 (Belgelendirme – Tescil kuruluşlarının akreditasyonu ve değerlendirilmesi için genel kurallar) numaralı Avrupa Standardında, akreditasyon kuruluşlarının yasal düzenlemeler ile verilen görevlerini tarafsız olarak yerine getirmeleri, idari ve mali bağımsızlık sahibi olmaları, genel bütçeden gereken yardımları alabilmeleri, akreditasyon hizmetinin etkilediği ekonomik işlemlerin yapıda temsil edilmesi hususundaki düzenlemelere yer verilmektedir.
Ulusal akreditasyon kuruluşlarının ve sistemlerinin ilgili uluslararası standartlarda tarif edilen özelliklere uyması, akreditasyon işlemlerinin kabul edilebilirliği açısından önemlidir.
Türk Akreditasyon Kurumunun Yapısal Nitelikleri

Ülkemizdeki ve yurt dışındaki laboratuvar, belgelendirme ve muayene kuruluşlarını akredite etmek üzere kurulmuş olan Türk Akreditasyon Kurumunun merkezi Ankara’dadır. TÜRKAK, özel hukuk hükümlerine uygun olarak çalışmalarını sürdüren, tüzel kişiliği olan, idari ve mali özerkliğe sahip bir kamu kuruluşudur.
TÜRKAK’ın kurumsal organları aşağıdaki gibidir:
• Genel Kurul
• Yönetim Kurulu
• Denetim Kurulu
• Genel Sekreterlik

Yönetim Kurulu; Genel Kurul üyeleri arasından, her üç yılda bir yapılan seçimle seçilen 7 kişiden oluşur ve kendi içinden başkanını seçer. Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri TÜRKAK’ın asli personeli değildir.
Denetim Kurulu; Başbakanlık, Maliye Bakanlığı ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca bildirilen üç üyeden oluşur. TÜRKAK tarafından yapılan çalışmalarla ilgili olarak her yıl Genel Kurula bir rapor sunar ve gerek gördüğünde yıl içinde denetim yapabilir.
Genel Sekreter; Yönetim Kurulu tarafından atanır ve yetkilendirilir. Genel Sekreter, TÜRKAK’ın idari, teknik ve sekreterya işlerini ve Yönetim Kurulunun aldığı kararları yürütmekle görevlidir.

Kategoriler
Tıbbi Cihaz Belgelendirme

Cevapla

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.