Tıbbi Cihaz Belgelendirme

TÜRKAK Görev ve Yetkileri

TÜRKAK; ülkemizde bulunan ve teknik düzenlemelere konu olan ürün güvenliği, kalite, deney, muayene ve belgelendirme çalışmaları yapan laboratuvar ve belgelendirme kuruluşlarının yeterliliklerini onaylamak ve uluslararası geçerliliklerini sağlamaktadır.

Bu hedefe yönelik olarak 4457 sayılı Kanun ile TÜRKAK’a aşağıdaki görevler verilmiştir:

a) Akreditasyon ile ilgili ölçütleri ve tedbirleri belirlemek, uygulamak ve bunları gereken hallerde değiştirmek, düzeltmek ve yürürlükten kaldırmak.

b) Akredite edilmek için başvuran laboratuvar, ürün/hizmet, sistem ve personel belgelendirme konularında faaliyet gösteren özel ve/veya kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili standartlara ve ölçütlere göre değerlendirmesini yapmak ve bu değerlendirme sonucunda akerdite edilip edilmemesine karar vermek, akredite edilen kuruluşları izlemeye almak ve gerektiğinde akreditasyonu geçici olarak askıya almak veya tamamen geri çekmek, bu alanda faaliyet gösteren tüm kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonu sağlamak.

c) Akredite edilmiş kuruluşlarca düzenlenen marka ve belgelerin kullanımını özendirici düzenlemeler yapmak.

d) Uluslararası, bölgesel ve diğer ülkelerin akreditasyon kuruluşları ile ilişkiler kurmak ve işbirliğinde bulunmak.

e) Akredite olmak için başvuran kuruluşların; başvurusu, değerlendirilmesi ve akredite edilmesi ile ilgili olarak elde edilmiş bilgilerin gizliliğini sağlamak.

f) Akreditasyonun önemini ve kalite bilincini artırıcı faaliyetlerde bulunmak.

g) Görev alanına giren konularda eğitim, araştırma ve yayın faaliyetinde bulunmak.

h) Faaliyet alanına giren konularda hizmet satın almak.

i) Hizmetlerin yürütülmesi için gerekli olan taşınır ve taşınmaz mal satın almak, yaptırmak, satmak, kiralamak, rehin ve ipotek tesis etmek.

Kategoriler
Tıbbi Cihaz Belgelendirme

Cevapla

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.